Suport d’Europa a la crisi sanitària provocada pel coronavirus

Iniciatives impulsades pel Comitè de les Regions:

El Comitè de les Regions ha elaborat un Pla d’acció per donar suport i ajudar les autoritats locals i regionals en la lluita contra la pandèmia del coronavirus.

El Pla d’Acció en termes operatius i concrets té els objectius següents:

 • Crear una plataforma: Es pretén ajudar als líders locals i regionals a compartir necessitats i solucions, i millorar el recolzament mutu entre les autoritats locals arreu d’Europa;
 • Fomentar el suport de la UE a les autoritats locals i regionals en el sector de la salut, mitjançant la convocatòria d’un Mecanisme d’Emergència Sanitària de la UE. Aquest mecanisme ha d’ajudar les ciutats i les regions a contractar urgentment personal mèdic addicional, comprar més dispositius mèdics, donar suport als serveis de cures intensives i proporcionar eines i material sanitari a hospitals i escoles. Alhora, el mecanisme ajudarà a accelerar l’accés als recursos financers disponibles dels pressupostos regionals, nacionals i de la UE per als serveis públics de salut. Els fons provindran dels recursos nacionals i regionals existents, i dels fons estructurals i d’inversió disponibles de la UE, entre d’altres fons, reorientats a necessitats urgents. Aquest ajut es canalitzarà mitjançant els 3.000 MEUR addicionals que la Comissió Europea destinarà al sector de l'assistència sanitària mitjançant l'Instrument d'Ajuda d'Emergència. Més informació
 • Proporcionar, mitjançant mecanismes del Comitè de les Regions, informació concreta de l’àmbit local i regional sobre com abordar els aspectes sanitaris, socials i econòmics de la pandèmia i l’impacte en les comunitats locals;
 • Proporcionar informació pràctica i periòdica a les autoritats locals i regionals sobre les mesures de la UE per fer front a la crisi. Butlletins informatius del Comitè de les Regions sobre el coronavirus.
 • Facilitar un control de l’aplicació real de les mesures de la UE per combatre la pandèmia, i recollir exemples dels membres per millorar les polítiques de la UE basades en les experiències a escala local i regional. Exemples i vídeos disponibles a la web del Comitè de Regions.
 • Les accions aniran acompanyades d’una estratègia de comunicació per explicar què està realitzant la UE per ajudar i recolzar les comunitats locals en la lluita contra la pandèmia del coronavirus.

Iniciatives impulsades per la Comissió Europea

La Comissió Europea ha proposat una sèrie de mesures per garantir el subministrament adequat d’equipament de protecció i material sanitari arreu d’Europa, i alhora, amortir l’impacte sobre l’economia i els mitjans de subsistència de la població mitjançant la plena flexibilització de les normatives pressupostàries de la UE.

El paper de la Comissió consisteix principalment en donar suport als estats membres per fer front a la crisis a través de recomanacions i amb una línia d’actuació comuna.

En aquest sentit, la Comissió ha proposat el següent:

 • La iniciativa d’Inversió en Resposta al coronavirus (COVID-19 Response Investment Initiative), dotada amb 37.000 MEUR, es destinarà a proporcionar liquiditat a les pimes i al sector de l’assistència sanitària; és a dir, a mitigar l'impacte de la crisi i salvar vides, llocs de treball i empreses. Els recursos provindran de fons estructurals no utilitzats i encara no assignats durant el present període 2014-2020, el que representa uns 8.000 MEUR. En el cas de l’Estat espanyol es calcula que aquesta xifra podria estar al voltant dels 1.000 MEUR. En aquest sentit, la Comissió està disposada a fer elegible tota la despesa relacionada amb el coronavirus des de l’1 de febrer de 2020, finançant a través del FEDER accions relacionades amb el suport de material sanitari i tot allò necessari per equipaments relacionats amb la salut. Adopció del Reglament publicat al DOUE.

Pel que fa al Fons Social Europeu (FSE), part d’aquest fons es podrà utilitzar per contractar personal del servei sanitari, de cura de gent gran, i posar en pràctica mesures d’atenció especial per als col·lectius més vulnerables. També pot donar suport al teletreball i als esforços per garantir que tothom tingui accés als serveis de salut.

Pel que fa al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), part dels seus fons es podrà destinar a finançar infraestructures sanitàries. També és subvencionable la prevenció de malalties, infraestructures de petita escala, serveis d’e-Salut i TIC, i el suport a equips, infraestructura, així com altres despeses relacionades amb el COVID-19.

 • Iniciativa SURE (Support mitigating Unemployment Risks in Emergency), instrument de solidaritat temporal de 100.000 MEUR en forma préstecs (avals concedits pels Estats) als països que ho necessitin per garantir que els treballadors mantinguin els ingressos i, alhora, recolzar el funcionament de les empreses davant les conseqüències socials, econòmiques i de salut de la crisi provocada per la COVID-19. Aquesta intervenció permetrà que la gent pugui fer front a les despeses habituals i ajudarà a donar estabilitat a l’economia. Alhora, es proporcionarà suport addicional per finançar els règims de reducció de temps de treball i altres mesures similars dels estats membres, de manera que es contribuirà a protegir l'ocupació. Els agricultors i pescadors també podran beneficiar-se d’aquestes ajudes. L’instrument SURE és només un dels elements de l’estratègia global de la Comissió per protegir la ciutadania i pal·liar les conseqüències socioeconòmiques extremadament negatives de la pandèmia. Procediment legislatiu per a l’adopció d’aquesta iniciativa està en curs. Esborrany del reglament.
 • La Comissió Europea i el Fons Europeu d’Inversions (FEI) han desbloquejat 8.000 MEUR per finançar 100.000 pimes. Aquesta acció permetrà al FEI emetre garanties especials per incentivar bancs i altres entitats de crèdit a aportar liquiditat a pimes de mitjana capitalització, afectades per l’impacte econòmic de la pandèmia del coronavirus. Més informació.
 • La Comissió Europea ha proposat modificar l’abast del Fons Europeu de Solidaritat de la UE (FSUE), creat inicialment per intervenir en cas de catàstrofes naturals greus, per respondre a emergències sanitàries provocades per la COVID-19. Així també el Fons Europeu per a la Globalització podrà donar suport a l’impacte de la pandèmia sobre el mercat de treball, recolzant als treballadors afectats per ERTOs i als treballadors per compte propi. Més informació.
 • Iniciativa d’Inversió de Resposta al coronavirus PLUS. Segon paquet de suport aprovat per la Comissió Europea per atorgar una flexibilitat excepcional i permetre la màxima mobilització de l’ajut no utilitzat pels Fons Estructurals i d’Inversió Europeus. Aquesta flexibilitat suposa el següent:

  • Possibilitat de transferència entre els tres fons de la Política de Cohesió (FEDER, FSE i FC);

  • Transferències entre les diferents categories de regions;

  • Flexibilitat en relació a la concentració temàtica;

  • Possibilitat d’un percentatge de cofinançament de la UE del 100% pels programes de política de cohesió per l’exercici comptable;

  • Simplificació de les etapes del procediment en relació a l’execució del programa, l’ús d’instruments financers i d’auditoria;

  • Modificació de la normativa del Fons de Suport Europeu a les persones més desafavorides (FEAD) per intervenir també en la situació de crisi social provocada per la COVID -19;

  • Modificació del Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP) que permetrà una reassignació més flexible dels recursos financers en el marc dels Programes Operatius de cada estat membre.

         El Parlament Europeu preveu adoptar aquesta iniciativa en el ple del mes d'abril.

 • Flexibilitat del Pacte d’Estabilitat i de Creixement, així com de les ajudes d’estat i, simplificació i acceleració de l’ús dels fons de la política de cohesió. Per primera vegada a la història, s’ha activat la clàusula general de “salvaguarda” del Pacte d’Estabilitat i Creixement. Això vol dir que els estats membres poden utilitzar tot el potencial de què disposin per recolzar els treballadors o aquells expulsats del mercat de treball, i donar suport a les pimes o grans empreses. Acció de suport al treball, les empreses i a l’economia. Més informació
 • Conjunt de directrius per als estats membres sobre les mesures transfrontereres per protegir la salut dels ciutadans i la lliure circulació de mercaderies essencials.

 • Adopció d’unes orientacions en relació a l’ús del marc de contractació pública en situació d’emergència.

 • La Comissió Europea ha activat el mecanisme de coordinació de crisis ARGUS. El comitè de coordinació de crisis es reuneix periòdicament per crear sinergies entre tots els departaments i serveis competents de la Comissió i de les agències de la UE. Presidit pel Comissari Janez Lenarčič, responsable de la gestió de les emergències a la UE.
 • La Comissió també ha creat un equip de coordinació de polítiques format per cinc comissaris responsables dels àmbits més afectats.
 • Respostes de la Comissió a la pandèmia de la COVID-19.

Iniciatives impulsades per altres institucions:

 • El Banc Europeu d’Inversions ha posat en marxa el Programa de compres d'emergència en cas de pandèmia: amb un pressupost de 750.000 MEUR. Més informació. A més, el banc ha llançat un pla per mobilitzar fins a 40.000 MEUR per cobrir les necessitats de finançament a curt termini de pimes de mitjana capitalització (midcaps). Més informació
 • Per limitar la propagació del virus, la Xarxa de centres europeus del consumidor oferirà assessorament i assistència a la ciutadania en tot el que fa referència als drets dels consumidors en les compres transfrontereres de béns i serveis que es vegin afectades pel virus (ex: reserves hotels, viatges, etc). Més informació.
 • El Mecanisme de Protecció Civil de la Unió ha activat el Centre de Coordinació de  Resposta a Emergències per coordinar l’ajut 24/7. Més informació.

1 comentari

Borrell Condom, Cristina

Informació actualitzada a data d'avui, dijous 9 d'abril.