El Pla d’Acció del Comitè de les Regions per ajudar a les regions i ciutats en la lluita contra el COVID-19

Quin és l'objectiu del Pla d’Acció?

El Comitè Europeu de les Regions ha aprovat el 24 de març un Pla d’Acció en la lluita contra el COVID-19 que busca ajudar a les regions i ciutats europees a fer front a les diferents adversitats derivades de la pandèmia. Atès que les ciutats i les regions estan al capdavant d’aquesta lluita, el CdR considera indispensable que la UE posi a la disposició d’aquests ens el màxim nombre de recursos possibles per ajudar-los.

Quins són els missatges més rellevants del Pla?

  1. Es busca crear un Mecanisme d’Emergència Sanitària per millorar la coordinació entre els diferents nivells de govern per fer front a la pandèmia.
  2. Es vol crear una plataforma que fomenti la cooperació entre ciutats i regions de tota Europa, tot facilitant l’intercanvi de bones pràctiques entre ens regionals i locals.
  3. Es pretén proporcionar, a través dels mecanismes del CdR, informació concreta del món local i regional sobre com abordar les diferents problemàtiques derivades de la lluita contra la pandèmia.
  4. Es preveu proporcionar informació pràctica i periòdica a les autoritats locals i regionals sobre les mesures que la UE va prenent per afrontar la crisi del COVID-19.
  5. Es vol avaluar l’impacte de les mesures de la UE per combatre el coronavirus, tot recollint evidències empíriques locals i regionals per millorar les polítiques europees.

Quin és el contingut del Pla d’Acció? Com pretén assolir el seu objectiu?

El Pla d’Acció del CdR per fer front al COVID-19 s’articula al voltant de 5 objectius operatius:

1. Foment del suport de la UE a les autoritats regionals i locals en el sector de la salut per mitjà d’un Mecanisme d’Emergència Sanitària (MES) de la UE.

Aquest mecanisme tindria per objectiu millorar la coordinació entre els diferents nivells de govern en la lluita contra la pandèmia. El MES haurà de permetre: una millor coordinació de l’oferta i distribució dels equipaments mèdics essencials a tot Europa; un reforç de la capacitat de resposta de la UE en matèria d’emergències i desastres; una potenciació de la capacitat de la UE per localitzar i fer proves per detectar el virus; i una millor monitorització i actualització dels plans dels Estats Membres per fer front a la pandèmia, assegurant-ne la implicació i coordinació amb tots els nivells de govern; i facilitar l’accés del món local i regional als recursos financers disponibles per poder prestar els seus serveis per fer front al coronavirus. Segons el president del CdR, Apostolos Tzitzikostas, aquest mecanisme s’haurà de finançar per mitjà de recursos nacionals i regionals existents, Fons estructurals i d’inversions de la UE ja disponibles (reorientats per cobrir necessitats urgents) però també amb nous recursos, de fins a 3.000 milions d’euros aprofitant els marges actuals del pressupost de la UE.

2. Fer disponible una plataforma d’intercanvi que fomenti la cooperació i faciliti el suport mutu entre ciutats i regions d’arreu d’Europa.

Es busca crear una plataforma per ajudar a les autoritats locals i regionals a compartir solucions i necessitats. El seu objectiu seria facilitar l’intercanvi de bones pràctiques, així com fomentar la cooperació i el recolzament mutu entre ciutats i regions d’arreu del continent. En aquest sentit, el CdR posarà tots els seus òrgans (des del president fins a les comissions del CdR) a treballar per aquest objectiu per rebre informació de primera mà sobre les necessitats del món local i regional en aquesta crisi i per incentivar la col·laboració i intercanvi d’informació entre ciutats i regions europees.

3. Proporcionar, per mitjà dels mecanismes del Comitè de les Regions, informació concreta de l’àmbit local i regional sobre com abordar els aspectes sanitaris, socials i econòmics de la pandèmia i el seu impacte sobre la gent i les comunitats locals.

A més d’aportar informació provinent del món local i regional al nivell europeu, el CdR es compromet a seguir pressionant per aconseguir mesures europees que ajudin a les ciutats i regions a fer front als reptes que tenen en els àmbits social, econòmic i sanitari. En aquest sentit, el CdR sosté que s’han de proporcionar ajudes financeres als negocis locals i persones aturades a través de canals ja existents (modificant fins i tot els programes operatius europeus, si és necessari) i s’han de recolzar les estratègies de recuperació de caràcter regional i local que s’estan dissenyant actualment per assegurar l’estabilitat econòmica dels territoris.

En aquest punt, el CdR també senyala que un compromís renovat per part dels Estats Membres en relació a assolir un acord pel futur Marc Financer Plurianual, seria una bona senyal per al món local i regional europeu, que podrien planificar i actuar més còmodament de cara a la lluita contra el coronavirus i la posterior recuperació econòmica.

4. Proporcionar informació pràctica i regular a les autoritats locals i regionals sobre les mesures de la UE per fer front a la crisi.

Donar informació pràctica i de forma periòdica a les autoritats locals i regionals, en format de notes (briefing notes), sobre les respostes que la UE pren per fer front a la pandèmia. Especialment important serà informar sobre els diferents canvis que es vagin produint pel que fa a programes de finançament, polítiques europees i altres iniciatives per combatre el virus.

5. Facilitar un «reality check» (verificació de la realitat) de les mesures de la UE per combatre la pandèmia i recollir evidències empíriques per millorar les polítiques europees en base a les experiències del món local i regional.

Aquesta recol·lecció d’informació i evidències empíriques sobre l’efectivitat de les mesures de la UE permetrà millorar l’impacte d’aquestes i optimitzar els recursos destinats a la lluita contra la pandèmia a nivell local i regional. El CdR afirma que una consulta del RegHub podria ser implementada a mig terme, justament per poder conèixer de primera mà els resultats generats per aquestes mesures.

Finalment, el Pla d’Acció senyala que les accions previstes pel Comitè de les Regions en aquesta crisi aniran acompanyades d’una estratègia de comunicació enfocada a donar visibilitat al rol de la institució en tant que suport pels governs locals i regionals en aquestes circumstàncies. Serà central per a la campanya comunicativa del CdR disposar d’un hub digital en el que s’ofereixi públicament la informació més rellevant pel món local i regional en la lluita contra la pandèmia.