Aprovació del Real Decreto-ley 36/2020 clau per l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

El dia 31 de desembre de 2020 es va publicar al BOE el “Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.” Aquest decret respon a la necessitat d’agilitzar els mecanismes de l’administració pública, en particular de l’administració general de l’Estat, per garantir l’absorció dels 140.000 milions d’Euros en forma de transferència i préstecs adjudicats a l’Estat espanyol per part de l’instrument de recuperació europeu NextGenerationUE.

De forma resumida, el Real Decret-llei 36/2020 adopta mesures en els següents aspectes:

  • Agilització de l’Administració General de l’Estat. En concret s’estableixen sinèrgies entre els òrgans administratius que s’encarregaran de la gestió dels fons afavorint mecanismes innovadors com equips multidisciplinaris, fòrum tècnics, grup de treball horitzontal, recursos o l’impuls de noves tecnologies.
  • Creació d’òrgans de governança. Es crea una Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, que serà presidida pel president del govern juntament amb tots els ministeris. Alhora es crea un Comité tècnic que farà de suport. L’Autoritat responsable del Mecanisme per la recuperació i la resiliència serà el Ministerio de Hacienda, òrgan central pel desenvolupament i execució del pla i principal interlocutor davant les institucions europees.  A banda,  es crea la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, amb les Comunitats Autònomes i que serà presidit pel Ministerio de Hacienda amb l’objectiu de canalitzar la governança territorial multinivell.
  • Col·laboració publico-privada. Es permet que agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades sense personalitat puguin ser beneficiaries de subvencions formalitzant entre elles un acord d’agrupació simple. En concret hi destaca la nova figura de col·laboració público-privada anomenada PERTE, Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, que esdevenen clau per l’execució dels diferents projectes tractor contemplats en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Cal dir que aquesta nova figura tindrà caràcter permanent i reforçarà a aquells projectes amb clara vocació de creixement econòmic, d’ocupació i competitivitat del país. Es crearà un registre per tal de que les entitats interessades en participar en un PERTE s’hi puguin adherir.
  • Agilitat en els procediments. Es declaren de tramitació urgent els procediments administratius que estiguin vinculats als fons de recuperació en l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma. També s’aplica el mateix règim en els procediments d’aprovació normativa i en la tramitació de convenis, subvencions, o contractes administratius, de manera que es redueixen terminis i es flexibilitzen determinades condicions normatives en l’àmbit de la gestió dels projectes de Pla de recuperació.
  • Gestió pública eficaç. Amb l’objectiu de dotar de més flexibilitat a l’administració s’adopten mesures que permeten reorganitzar els recursos existents per complir els objectius del pla, per exemple creant unitats temporals. A més, s’impulsarà la professionalitat, i coneixement públics en matèria de fons europeus .

Més informació:

Real Decreto-ley 36/2020 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17340

Notícia original. https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/221220-enlace-administracion.aspx

Nextgeneration UE https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es

Plan de recuperación, transformación y resiliència https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/07102020_PlanRecuperacion.pdf