Recomanacions del Partenariat de l’Agenda Urbana al programa FEDER

El Partenariat d’Adaptació al Clima de l’Agenda Urbana Europea ha publicat l’informe de “Recomanacions als programes operatius FEDER per millorar-ne l’accessibilitat dels municipis” liderat per la Diputació de Barcelona.

El Partenariat de l'Agenda Urbana Europea per a l’Adaptació al Clima, del qual la Diputació de Barcelona n’és membre, va fixar al 2018 un Pla d’acció a fi de millorar la legislació, el finançament i el coneixement que ofereix la UE en l’àmbit de l’adaptació al canvi climàtic. En aquest context, la Diputació de Barcelona, en un treball  conjunt de la Gerència de Serveis de Medi Ambient i  l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional, ha estat l’encarregada d’implementar l’acció 2 del Partenariat sobre un millor finançament: “Recomanacions als Programes Operatius (PO) Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per tal de millorar l’accessibilitat dels municipis en aquests fons”.

Per a l’elaboració d’aquest informe de recomanacions s’ha comptat amb la participació de 33 ens locals de diferent nivell a Catalunya. Alhora, s’han realitzat entrevistes a les autoritats de gestió, a fi de transferir les recomanacions, amb l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi d’Energia (IDAE) i amb la Direcció General d’Administració Local la Generalitat de Catalunya.

Les recomanacions parteixen de l’experiència dels ens locals en el FEDER 2014 – 2020, concretament,  en les convocatòries del Programa Operatiu de Catalunya dels eixos 4 -en economia baixa en carboni i eficiència energètica- i 6 -medi natural, patrimoni cultural i turístic-; les PECT (Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial); i del Programa Operatiu de Creixement Sostenible de l’Estat. Les recomanacions abracen diferents àmbits per facilitar l’accés dels es locals als FEDER, des de la sol·licitud, la gestió, la justificació i l’auditoria dels projectes; fins al disseny o el seguiment dels programes operatius.

En conjunt, amb aquest informe el Partenariat d’Adaptació al Clima  de l’Agenda Urbana Europea vol contribuir al nou Marc Financer Pluriennal 2021-2027 facilitant-hi l’accés dels ens locals i garantint al màxim l’ús del potencial de creixement de les ciutats i afrontar amb èxit els reptes socials que se’n deriven.

[+] Notícia del Partenariat d’Adaptació al Clima de l’Agenda Urbana Europea.

[+] Final Report on “Recommendations to the ERDF Operational Programmes (OPs) to improve the accessibility of municipalities to these funds"