Nova publicació: "La cooperació al desenvolupament dels municipis petits i mitjans de la província de Barcelona: condicionants, reptes i oportunitats".

La Diputació de Barcelona ha publicat un nou document que conté un conjunt de reflexions i anàlisis sobre contextos, necessitats, reptes i oportunitats que afronten els municipis de fins a 20.000 habitants de la província de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.

Com responen els municipis petits i mitjans de la província de Barcelona als reptes globals del segle XXI mitjançant la cooperació al desenvolupament? Quines característiques presenta la seva acció solidària? Amb quins condicionants es troben i quines són les seves potencialitats en aquest camp? Què els diferencia dels municipis més grans? 

Aquestes són algunes de les qüestions a què vol donar resposta l’estudi «La cooperació al desenvolupament dels municipis petits i mitjans de la província de Barcelona» elaborat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Diputació de Barcelona a partir, fonamentalment, de l’experiència acumulada al llarg dels anys treballant amb aquest tipus d’ens locals. La finalitat és tenir una fotografia tan precisa com sigui possible de la cooperació al desenvolupament d’aquests municipis i poder oferir-los recursos i serveis més adequats a les seves necessitats i potencialitats. 

Després de presentar l’objectiu i la metodologia de treball utilitzada, el text conté una introducció sobre la cooperació descentralitzada, el seu origen i evolució a Catalunya, el context actual marcat per l’Agenda 2030 i les característiques que presenta aquest àmbit de treball a escala municipal. Tot seguit ofereix un conjunt de xifres sobre la cooperació al desenvolupament dels municipis petits i mitjans de la província de Barcelona i presenta una anàlisi qualitativa de la cooperació d’aquests ens locals, estructurat en condicionants i reptes i avantatges i potencialitats. Per finalitzar, el document inclou un apartat de conclusions i recomanacions.

[+] Accedeix a la Publicació: La cooperació al desenvolupament dels municipis petits i mitjans de la província de Barcelona: condicionants, reptes i oportunitats.

[+] Accedeix al resum executiu de la publicació


 
Aquest any la Diputació de Barcelona ha publicat diferents documents i materials relacionats amb la cooperació al desenvolupament dirigits als ens locals, tots ells disponibles a l’apartat d’eines i materials de la web de la Direcció de Relacions Internacionals. Entre aquests destaquen: