Esborrany de la 1a convocatòria Interreg Europe (5 d’abril a 31 de maig de 2022)

Tot i que el text final del programa pel període 2021-2027 encara no ha estat aprovat  definitivament per la Comissió Europea, Interreg Europe ja ha publicat la informació de la 1a convocatòria de projectes que obrirà oficialment el 5 d’abril de 2022.

El programa Interreg Europe dona suport a l’intercanvi i transferència de d’experiències, aproximacions innovadores i capacitació entre autoritats públiques i altres entitats rellevants arreu d’Europa amb la visió de millorar les seves polítiques públiques regionals (i locals) de desenvolupament.

A continuació destaquem algunes de les particularitats de la convocatòria, per més detall cal llegir els Termes de referència de la 1a convocatòria

Pressupost de la convocatòria

130M euros (equivalent al 40% del pressupost total del programa)

Prioritats

Pel que fa les prioritats, els programa s’estructura al voltant d’una sola prioritat transversal que és un dels objectiu específics dels programes Interreg, “una millor governança de la cooperació”. Això significa que els beneficiaris poden cooperar en qualsevol prioritat que sigui rellevant per les regions de la UE, sempre que estigui entre els objectius de la Política de cohesió. 

El programa també inclou els 5 objectius de la Política de cohesió  entre les seves prioritats. Aquestes es poden trobar a l’article 3 del reglament FEDER, no obstant, el programa Interreg Europe, aplicant el principi de concentració, destinarà un major pes a alguns d’aquests objectius.

Cal afegir que el programa ha afegit com a novetat una prioritat transversal, fet que permet als beneficiaris treballar sobre qualsevol tema que sigui rellevant per les regions i territoris d’Europa.

Partenariat

Cal que els partenariats estiguin compostos per membres de les 4 zones geogràfiques definides per Interreg Europe (nord, sud, est, oest).  A més, cal que els projectes estiguin participats per almenys 3 estats diferents, dels quals almenys 2 han de ser Estats membres de la UE. Es pot trobar més informació a l’apartat 3.4.4.2 del manual del programa.

Documents

Tots els documents estan disponibles a la pàgina web del programa . Els documents a tenir en compte són:

Criteris de selecció

Inclou criteris d’elegibilitat i criteris d’avaluació de la qualitat que es poden veure a la secció 10.1 i 10.2 dels termes de referència de la 1a convocatòria.

Data límit

31 de maig de 2022 a les 12 de migdia (CEST).

Sol·licitud

La sol·licitud s’ha de fer en anglès i a través del sistema electrònic del programa Interreg Europe. Tant el líder del projecte com els socis han d’omplir les declaracions de la plantilla a de l’annex 2 dels termes de referència de la convocatòria.

Infodays

1 comentari

Mayol Arandiga, Gerard

La Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en colaboració amb l'Autoridad de Gestión y el Secretariado Conjunto organitzen a Madrid, modalidat online, la “Sesión Informativa del Programa INTERREG EUROPE II (2021-2027) - PRIMERA CONVOCATORIA”.

24 de març de 9h a 12:30h

Inscripcions abans del 20 de març a través d'aquest enllaç https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/Paginas/FormMarzoInterrgegEurope.aspx

Agenda provisional


9:00-9:10 Bienvenida & Introducción. (Ministerio)
9:10-9:25 Interreg Europe. Características clave del programa. (Ministerio/Secretariado)
9:25-10:45 Dudas y preguntas
10:45-11:00 Pausa café
11:00-11:30 Primera convocatoria de proyectos (Secretariado)

  • Características clave de los proyectos
  • Términos de referencia

11:30-11:45 Dudas y preguntas
11:45-12:15 Apoyo a los candidatos (Secretariado/Ministerio)

  • Apoyo por parte Secretariado Conjunto
  • Apoyo por parte del Punto de Contacto Nacional

12:15-12:30 Dudas y Preguntas