La CE adopta la decisió per la qual es desglossen els recursos PC, FEDER, FSE+ i Interreg per Estat membre i categoria de regió

Un cop aprovat el paquet legislatiu de la Política de cohesió UE 2021-2027,  s’aprova la decisió d’execució de la CE que detalla la distribució dels recursos dels fons i que posa les bases per establir els programes operatius dels Estats membres i les seves regions.

La Política de cohesió de la Unió Europea està composta per diferents fons que presenten una clara distribució de les competències entre els Estats membres i la Comissió Europea (CE), és el que s’anomena una gestió compartida. La CE té les competències en el desenvolupament legislatiu sobre els fons europeus, de gestió financera i de supervisió i control de la norma que regeix aquests fons. Per altra banda, els Estats els correspon l’execució assumint també les responsabilitats de gestió, control i auditoria.

Per tant, un cop aprovats els reglaments dels diferents fons de la Política de Cohesió, s’ha de produir una decisió d’execució que distribueixi els recursos entre cada Estat membre, així com entre les categories de regió (més desenvolupades, en transició i menys desenvolupades), per tal de que es produeixi la gestió compartida. Aquest desglossament serà la referència sobre la qual es dissenyaran els programes operatius i es farà el seguiment de la seva execució.

La decisió detalla el desglossament de Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), Fons Social Europeu + (FSE+) i Fons de Cohesió (FC) en el marc de l’objectiu d’inversió, d’ocupació i creixement. També detalla la xifra total(i distribució en algun cas) d’uns pocs recursos dels fons estructurals gestionats directament o indirectament per la Comissió Europea, com són els diners dedicats al programa Mecanisme “Connectar Europa” (Fons de cohesió), la Iniciativa Urbana Europea (FEDER), el capítol de cooperació transnacional en el marc del FSE+ i el recursos d’inversions interregionals i innovació (FEDER).

A més, el desglossament inclou els recursos dedicats a la Cooperació Territorial Europea (programes Interreg), que malgrat tenir un caràcter transnacional, es troben distribuïts entre els Estats membres que participen en cadascun dels components (transfronterer, transnacional, interregional i ultra perifèric).

A continuació destaquem les següents xifres:

  • L’Estat espanyol tindrà a disposició 23.539 milions d’euros (23.539.696.500 euros) corresponents al FEDER i 11.153 milions d’euros (11.153.442.864 euros) corresponents al FSE, a preus corrents pel període 2021-2027. Hi destaquem que per l’any 2021 aquestes xifres estan estipulades en 3.166 i 1.500 milions d’euros pel FEDER i FSE+ respectivament.
  • Pel que fa als Fons de cohesió, Espanya no serà receptora d’aquest fons, tampoc del Mecanisme “Connectar Europa” que gestiona directament la Comissió Europea.
  • Pel que fa als components dels fons gestionats de forma directa o indirecta per part de la Comissió Europea:
  • Per la Iniciativa Urbana Europea la quantitat total a la UE es xifra en 450 milions d’euros (450.818.341 euros). Pel que fa al capítol de cooperació transnacional en el marc del FSE+, la xifra s’estableix en 197.233 milions d’euros (197.233.025 euros) i pel que fa als recursos d’inversions interregionals i innovació, la xifra se situa en 563.522 milions d’euros (563.522.929 euros).
  • Finalment, l’Estat espanyol té programats 697 milions d’euros (697.356.776 euros) per tots els components Interreg en què participen les seves regions pel període 2021-2027. Cal destacar també els 552 milions d’euros (552.252.469 euros) disponibles pel component interregional d’Interreg (corresponent als programes Interreg Europe, Urbact, Espon i Interact) i que no es troben distribuïts per Estat membre, ja que hi poden participar totes les regions de la UE.

 A partir d’ara caldrà seguir les evolucions de l’Acord d’associació entre l’Estat i la UE, així com del disseny dels programes operatius plurirregionals i regionals.

Font: 

BOE: Decisión de Ejecución (UE) 2021/1131 de la Comisión de 5 de julio de 2021.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80946