Full de Ruta per la Recuperació d'Europa

Objectiu del Full de Ruta

Com a resultat de la pandèmia del COVID-19, Europa s’enfronta a una crisi sense precedents amb greus efectes sobre la població. En aquest context, la Unió Europea (UE) pretén donar resposta a les necessitats de la població i l’economia dels territoris europeus per poder recuperar-se dels efectes d’aquesta tot construint una Europa més resilient, sostenible i justa.

Missatges més rellevants del Full de Ruta

 • El full de ruta estableix els principis fonamentals que hauran de guiar l’estratègia de recuperació econòmica pels propers anys d’Europa, com la solidaritat, la flexibilitat, la inclusió i el respecte pels valors i drets fonamentals europeus.
 • Es concep al mercat únic com la peça clau per rellançar l’economia. Per a potenciar-lo, es promouran les transicions ecològica i digital, es buscarà assegurar una autonomia estratègica europea i s’impulsarà la unió bancària i del mercat de capitals.
 • La recuperació requerirà d’unes inversions sense precedents. Per això la major part d’inversions aniran al Pacte Verd, la transició digital, la política de cohesió i la PAC. El Marc Financer Plurianual serà clau per assegurar la recuperació econòmica d’Europa.
 • La UE advocarà pel multilateralisme, el respecte per les normes internacionals i, en tant que actor global, donarà suport als territoris que ho necessitin, especialment a Àfrica.
 • El full de ruta considera que un sistema de governança funcional és clau per fer front a aquesta crisi. És imprescindible que la UE sigui més resilient, efectiva, eficient i que respecti valors com l’Estat de Dret o el principi de subsidiarietat.

Contingut del Full de Ruta

El passat 21 d’abril el Consell Europeu va publicar un document titulat «Un full de ruta per a la recuperació: cap a una Europa més resilient, sostenible i justa» (A roadmap for recovery: towards a more resilient, sustainable and faire Europe), en el qual s’estableixen els principis i línies estratègiques que es pretenen prioritzar des de la UE per impulsar la recuperació econòmica a tot el vell continent. Aquest full de ruta es complementa amb el full de ruta sobre l’aixecament de mesures de contenció pel COVID-19, presentat el passat 15 d’abril de la mà del president del Consell Europeu, Charles Michel, i de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.

El full de ruta per a la recuperació d’Europa es basarà en els principis següents:

 • Solidaritat, cohesió i convergència. És posa èmfasis en evitar que la recuperació sigui asimètrica. Es fa una especial menció a la capacitat de recuperació de les regions europees, reconeixent que no totes tindran les mateixes capacitats per reactivar les seves respectives economies. D’aquí la importància de la política de cohesió.
 • Flexibilitat, agilitat i adaptabilitat. Serà imprescindible que els full de ruta a seguir pel desconfinament i la recuperació econòmica europea siguin flexibles i vagin evolucionant conforme es vagi adquirint més informació sobre el virus i la realitat econòmica dels territoris europeus.
 • Inclusió i co-propietat de la recuperació. La recuperació econòmica s’haurà de fer implicant a tots els sectors poblacionals i econòmics d’Europa, entre ells la societat civil, les regions, les empreses, entitats socials i altres actors. En aquest punt, el Consell Europeu també insisteix en que s’haurà de respectar en tot moment el principi de subsidiarietat.
 • Respecte pels valors i drets europeus. El document destaca explícitament el respecte per l’Estat de Dret, el qual es qualifica com a «no-negociable».

Aquests principis estaran presents en les 4 grans àrees d’actuació indispensables per a aconseguir una recuperació econòmica exitosa per tothom:

1. Un Mercat Únic plenament funcional i revitalitzat.

Es concep al mercat únic com la peça indispensable per garantir la prosperitat i resiliència d’Europa en el futur, raó per la qual s’advoca per restaurar-lo i profunditzar-lo de forma notable en els propers anys. En aquest sentit, destaquen tres elements claus per potenciar el mercat únic i impulsar l’economia europea:

 • Transició ecològica i digital. El Pacte Verd i la Transformació Digital són cabdals per a modernitzar les economies d’Europa i fer-la més resilient i autònoma.
 • Autonomia estratègica. Es busca dependre menys de països tercers en àrees estratègiques i en concret en l’àrea sanitària. Per aquest fi, es busca dinamitzar la política industrial, ajudar a les petites empreses i start-ups i revisar on van les inversions estrangeres directes.
 • Finançament garantit. Es busca fer realitat la Unió Bancària i la Unió del Mercat de Capitals per així assegurar l’accés al finançament.

2. Un esforç econòmic sense precedents.

En el document es declara explícitament que la UE necessita un «Pla Marshall» per poder modernitzar i renovar l’activitat econòmica, coordinant inversions públiques i mobilitzant inversions privades cap als objectius estratègics europeus. Aquest esforç econòmic sense precedents significa invertir principalment en el Pacte Verd, la Transició Digital, l’economia circular, la política de cohesió i la Política Agrícola Comuna (PAC).

En aquest punt també s’identifica al Marc Financer Plurianual (MFP) com l’instrument clau per assegurar la recuperació econòmica i modernització del mercat únic. El MFP haurà de donar suport als plans de recuperació nacionals i haurà de servir com a marc per a que les inversions vagin en la línia dels objectius estratègics de la UE. Finalment, també s’apel·la a la responsabilitat del Banc Europeu d’Inversions (BEI) per a que proporcioni finançament amb unes condicions adequades i apropiades a la realitat europea.

3. Multilateralisme i actuar globalment.

En tant que actor global, la UE té la responsabilitat de contribuir a consolidar un marc polític global basat en el multilateralisme i les normes internacionals i proporcionar assistència als països que ho necessitin. És per això que no només demanarà restablir els fluxos comercials a nivell global sinó també reforçarà el seu ajut a Àfrica invertint en infraestructures i consolidant «defenses sanitàries» per ajudar al continent veí a ser un territori més resilient.

4. Un sistema de governança funcional.

La UE ha de ser més resilient, efectiva i eficient en la gestió de crisi i sempre actuant en base a principis com l’Estat de Dret, la subsidiarietat o el respecte per la dignitat humana. Només així podrà disposar d’un sistema de governança plenament funcional, el qual és un requisit per fer front a aquesta crisi i assegurar la plena recuperació econòmica d’Europa.

Per últim, el document estipula que aquest full de ruta serà degudament complementat més endavant per un Pla d’Acció que concretarà les mesures a aplicar en base als principis i prioritats establertes per aquest full de ruta.