Revisions Voluntàries Locals i ODS

El Centre Comú de Recerca ha publicat un nou informe sobre l’ús d’indicadors locals en el marc de les Revisions Voluntàries Locals per avançar en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.

El Recentment el Centre Comú de Recerca (Joint Research Centre – JRC) de la Comissió Europea ha publicat un informe titulat «European SDG Voluntary Local Reviews: A comparative analysis of local indicators and data», elaborat per Andrea Ciambra i centrat en l’anàlisi de les Revisions Voluntàries Locals (voluntary local reviews – VLR) en l’àmbit de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
 
Les VLR són un instrument útil per monitoritzar el progrés fet per les autoritats locals en relació a la consecució dels ODS per així assegurar que aquestes accions transformadores realitzades en el territori siguin sostenibles i permanents. El JRC és un dels principals impulsors d’aquest instrument, raó per la qual va publicar al 2020 un Manual (Handbook) sobre les VLR i com aquests poden ajudar al món local a assolir ODS específics en consonància i harmonia amb altres indicadors sovint emprats pels ens locals.
 
Seguint l’estela d’aquest Manual del 2020, el JRC ha publicat aquest nou informe per seguir ajudant als municipis en aquest camp. L’informe es centra en examinar l’ús d’indicadors locals en l’àmbit dels ODS durant el període comprès entre el 2016 i principis del 2021. Aquest document s’ha preparat en el marc del projecte URBAN 2030 que està implementant el JRC per donar suport a les autoritats locals en l’assoliment de les fites marcades per l’Agenda 2030.
 
L’informe explora com s’han definit i dissenyat aquests indicadors en el marc de les Revisions Voluntàries Locals, quines fonts d’informació s’han fet servir i com els indicadors emprats es relacionen amb els 71 indicadors identificats en el prèviament esmentat Manual del 2020 sobre les VLR i els ODS elaborat pel propi JRC.