Nou Instrument per a la recuperació econòmica d'Europa: “La UE de la Propera Generació”

El 27 de maig la Comissió Europea ha presentat la proposta d’un important Pla de recuperació per a Europa i un nou instrument de recuperació econòmica anomenat: La UE de la Propera Generació, amb l’objectiu d’assolir una recuperació sostenible, uniforme, inclusiva i justa per a tots els estats membres de la UE. La Comunicació de la CE del nou instrument s’anomena “El moment d’Europa: Reparar i Preparar per a la Propera Generació”, i s’integra en la proposta renovada d’un pressupost reforçat i modern a llarg termini de la UE.

El pla de “La UE de la Propera Generació” estaria dotat amb un pressupost de 750 mil MEUR, que juntament amb esforços concrets del Marc Financer Plurianual (MFP) renovat, estaríem parlant d’una capacitat de resposta econòmica per part de la UE de 1,85 bilions d’EUR, pel període 2021-2027.

La CE presenta el Pla de recuperació com un gran repte per recolzar la recuperació però alhora com una oportunitat per invertir en el Pacte Verd Europeu i la digitalització i estimular la creació de nous llocs de treball, recuperar el creixement, i avançar en la resiliència de les nostres societats amb un medi ambient més saludable.

Així doncs l’Executiu Comunitari pretén augmentar el sostre pressupostari del MFP 2021-2027 al 2% de la RNB de la UE, gràcies a la permissió per accedir al mercat financer i obtenir crèdit per 750 mil MEUR. Aquests fons addicionals pel nou instrument de recuperació econòmica, es canalitzaran via els programes europeus i seria a retornar al llarg dels anys, no abans de 2028 i no més tard de 2058. Per contribuir al retorn  d’aquest finançament, la CE proposa una sèrie de noves fons d’ingressos propis. Alhora, per accelerar la disponibilitat dels fons per l’any en curs, la CE proposa esmenar l’actual MFP 2014-2020, per disposar d’11.500 MEUR addicionals per 2020, per a que arribin al teixit econòmic més impactat per la crisi, com abans millor.

Els fons reunits pel nou instrument de recuperació, s’invertiran en 3 pilars:

 1. Suport als EEMM per inversions i reformes:
  1. Nou Mecanisme de Recuperació i Resiliència, amb 560 mil MEUR (310 mil MEUR transferències i 250 mil MEUR crèdits). Essencialment inversions verdes, transició digital i resiliència de les economies nacionals, tot lligat amb les prioritats de la UE. Fons destinats preferentment als estats més afectats pel COVID-19.
  2. Nova Iniciativa REACT-EU, amb 55 mil MEUR que complementarien els actuals fons estructurals fins el 2022, destinats als estats amb un impacte socioeconòmic més important per la crisi sanitària, valorant alhora el nivell d’atur juvenil i la relativa prosperitat dels estats membres.
  3. Proposta per reforçar el Fons de transició Just fins a 40 mil MEUR, per assistir als estats membres en l’acceleració cap a la neutralitat climàtica.
  4. Reforç del Fons Europeu pel Desenvolupament Agrícola i Rural (FEADER) amb 15 mil MEUR addicionals, per impulsar els canvis estructurals necessaris d’aquestes àrees cap al Pacte Verd i als objectius de la nova biodiversitat i les estratègies de la granja a la taula.
 2. Nou impuls a l’economia de la UE incentivant les inversions privades:
  1. Nou instrument de Suport a la Solvència. Pretén mobilitzar recursos privats per recolzar urgentment empreses europees viables en els sectors, regions i estats més afectats. Podria ser operatiu el 2020 i disposaria d’un pressupost de 31 mil MEUR. Es persegueix alliberar 300 mil MEUR en forma de suport a la solvència de les empreses de tots els sectors econòmics i preparar-les per un futur més net, digital i resilient.
  2. Augment de la dotació de l’instrument InvestEU. El Programa emblemàtic d’inversió a la UE (Pla Juncker) s’elevaria a 15,3 mil MEUR per mobilitzar la inversió privada en projectes arreu de la Unió. Fons gestionats pel BEI.
  3. Nou instrument d’Inversions Estratègiques, creat en el si de l’InvestEU, per incentivar inversions fins a 150 mil MEUR per impulsar la resiliència de sectors estratègics, gràcies a la contribució de 15 mil MEUR de l’instrument “La UE de la Propera Generació”. Fons gestionats pel BEI.
 3. Aprenentatges de la crisi:
  1. Nou programa en l’àmbit de la salut, EU4Health, que persegueix reforçar la seguretat en aquest sector i preparar-nos per futures crisi sanitàries. Disposarà d’un pressupost de 9,4 mil MEUR.
  2. Reforç de l’actual instrument rescEU amb 2 mil MEUR, l’anomenat Mecanisme de Protecció civil de la UE, que serà ampliat i reforçat per equipar a la Unió i respondre a futures crisi.
  3. Un complement pel programa Horizon Europe de 13.500 MEUR, arribant a un pressupost total de 94,4 mil MEUR. Aquests fons addicionals,  reforçaran la recerca en l’àmbit de la salut, la resiliència i les transicions verdes i digitals.
  4. Suport d’Europa a estats tercers, reforçant l’acció exterior amb 16,5 mil MEUR, inclòs l’ajut humanitari.
  5. Altres programes de la UE es veuran reforçats per alinear el futur MFP a les necessitats de recuperació i prioritats estratègiques de la UE. A més, el reforç  d’altres instruments permetrà flexibilitzar més el pressupost i dotar-lo d’una major capacitat de resposta.

La CE espera i desitja que els Caps d’Estat i de govern assoleixin un acord polític el més aviat possible pel que fa al Pla de Recuperació – La UE de la Propera Generació i del Marc Financer Plurianual 2021-2027 revista, en el Consell Europeu del 19 de juny.